Med en utvecklad Bohusbana kommer en regionförstoring uppnås som stärker attraktionskraften. Närheten till såväl utökad arbetsmarknad som bredare kultur- och friluftsliv ökar markant. Dessutom lockar bra infrastruktur nya företagsetableringar, fler invånare och ökat bostadsbyggande.

Med en dubbelspårig Bohusbana kommer möjligheterna för arbets- och utbildningspendling att öka kraftigt I båda riktningarna.

Arbetsmarknadsregioner som utvidgats med järnväg har uppvisats få högre produktivitet, högre lönesummor, är mindre konjunkturkänsliga samt har lägre arbetslöshet. Även forskning stöder detta – se trafikanalysen Sambandet mellan åtgärder inom transportområdet, produktivitet och sysselsättning. Regeringsuppdrag, PM 2017/10

Med en dubbelspårig Bohusbana kommer restiderna att minska och turtätheten öka. Dessutom skapas en betydligt bättre redundans i spårsystemet norr om Göteborg.

En ny järnväg längst med Bohuskusten med fler avgångar kan bidra till att gods kan flyttas från väg till järnväg. Under 2018 registrerades närmare 8,4 fordon som passerade Svinesundsbron, varav cirka 90 procent lätta fordon och cirka 10 procent tunga. Detta ger att drygt 2 300 lastbilar kör dagligen på E6:an längst med Bohusbanan.

Med en dubbelspårig Bohusbana kommer resenärer från hela Bohuslän enkelt och miljövänligt kunna ta sig till och från Landvetter flygplats, vars reseunderlag därmed kan öka.

Med en dubbelspårig Bohusbana kommer bil- och busstrafik minska i Göteborg vilket underlättar såväl tillgängligheten som miljön i staden samt för trafiken på lederna genom staden.

Turismen i Sverige ökar stadigt. Bohuslän, Göteborgsregionen och Skaraborg har under det senaste åren fått fler besökare och gäster. Bohuslän för den största ökningen
– under 2018 ökade gästnätterna med drygt 7 procent (källa: Turistrådet Västsverige). Vi vill att våra både långväga och mer lokala gäster ska kunna ta det fossilfria alternativet när de besöker oss.